Про значущість раннього дитячого розвитку

На сьогоднішній день існує велика кількість професійно розроблених методик раннього дитячого розвитку, що дає можливість батькам здійснювати контроль над особистісним, а так само психоемоційному розвитку своїх дітей. Максимально важливою є реальна можливість допомоги у правильному і поетапному розвитку малюків буквально з перших днів життя.

В першу чергу це завдання лягає на плечі жінок, які стають матерями, адже дитина в цьому віці не здатний відокремити себе від мами. У зв'язку з цим він веде себе спокійно і відчуває повний комфорт, коли знаходиться в безпосередній близькості від матері і з нею бере участь в подіях навколо. Не дивлячись на це, кожному свідомому батькові дана інформація буде дуже корисною та необхідною для участі в житті своїх дітей.

Давайте розглянемо причини, які стимулюють раніше втручання в розвиток маленької дитини.

З моменту появи на світ новонароджений моментально вбирає в себе будь-яку отриману інформацію від зовнішнього світу такими методами: сенсорний досвід, сприйняття кольору, форми, величини, зорову увагу, тактильна пам'ять, дрібна й велика моторика. Ранній розвиток організму на всіх його рівнях є фундаментом становлення особистості абсолютно кожної людини.

Діти з народження проходять певні етапи розвитку по черзі, поступово і в обов'язковому порядку при відсутності будь-яких відхилень на психічному і фізіологічному рівнях, а раннє втручання стає каталізатором розвитку, запорукою високого рівня розумового, фізичного, а так само естетичного виховання дитини. Якщо ж якого-небудь роду аномалії розвитку присутні, мова буде йти вже зовсім про інших методичних заняттях і кваліфікованої допомоги фахівців медичної галузі. У цій статті розглянемо ранній розвиток абсолютно здорових дітей.

Коротко викладемо основні моменти, які розкриють стимул розвитку в ранньому віці зростаючого організму, який сприймає інформацію ззовні.

На перше місце висувається сенсорика, тобто – чуттєве розвиток, що у дітей 0-3 років йде дуже інтенсивно і тим самим є однією з найбільш значущих складових повноцінного раннього дитячого розвитку.

Сенсорика служить основою сприйняття світу посередництвом органами почуттів, саме вона несе відповідальність за перший досвід пізнання організмом з реальністю. Власне, завдяки сенсорному розвитку дитина пізнає навколишнє середовище: зорове сприйняття, слух, дотик, і саме сенсорне виховання визначає якість життя людини і його рівень знань дійсності.

Не варто занижувати значимість розвитку великої і дрібної моторики дитини. Дрібна й велика моторика у розвитку йдуть паралельно і обумовлюють рухову активність дитячого організму. Під моторикою передбачають послідовність рухів, які в сукупності необхідні для виконання конкретної фізичної дії. Основною є велика моторика (ходьба, нахили, біг, повзання, вміння сидіти), яка включає в себе набагато більш тонкі і складні рухи дрібної (передача предметів із рук в руки, робота за допомогою координації очей і рук, управління дрібними деталями пальцями). Дрібна моторика так само безпосередньо пов'язана з інтелектуальним розвитком малюка, тому дуже важливо розвивати її як можна раніше. Але не треба забувати, що гармонійний розвиток дитини можливо лише при розвитку і крупної і дрібної моторики одночасно, з однаковим рівнем навантаження.

Є сенс зауважити, що ранній розвиток дитини - величезна праця, для цього потрібно не тільки мати уявлення - навіщо і як це відбувається, але і володіти величезним бажанням і прагненням допомогти своїм дітям.

На сегодняшний день существует большое количество профессионально разработанных методик по раннему детскому развитию, что даёт возможность родителям осуществлять контроль над личностным, а так же психоэмоциональном развитии своих детей. Максимально важной является реальная возможность помощи в правильном и поэтапном развитии малышей буквально с самых первых дней жизни.

В первую очередь эта задача ложится на плечи женщин, которые становятся матерями, ведь ребенок в этом возрасте не способен отделить себя от мамы. В связи с этим он ведет себя спокойно и ощущает полный комфорт, когда находится в непосредственной близости от матери и с ней участвует в происходящем вокруг. Не смотря на это, каждому сознательному отцу данная информация будет весьма полезной и необходимой для участия в жизни своих детей.

Давайте рассмотрим причины, которые стимулируют ранее вмешательство в развитие маленького ребёнка.

С момента появления на свет новорожденный моментально впитывает в себя любую полученную информацию от внешнего мира такими методами: сенсорный опыт, восприятие цвета, формы, величины, зрительное внимание, тактильная память, мелкая и крупная моторика. Раннее развитие организма на всех его уровнях является фундаментом становления личности абсолютно каждого человека.

Дети с рождения проходят определённые этапы развития поочерёдно, постепенно и в обязательном порядке при отсутствии каких-либо отклонений на психическом и физиологическом уровнях, а раннее вмешательство становится катализатором развития, залогом высокого уровня умственного, физического, а так же эстетического воспитания ребёнка. Если же какого-либо рода аномалии развития присутствуют, речь будет идти уже совсем о других методических занятиях и квалифицированной помощи специалистов медицинской отрасли. В этой статье рассмотрим раннее развитие абсолютно здоровых детей.

Кратко изложим основные моменты, которые раскроют стимул развития в раннем возрасте растущего организма, который воспринимает информацию извне.

На первое место выдвигается сенсорика, то есть – чувственное развитие, что у детей 0-3 лет идет очень интенсивно и тем самым является одной из наиболее значимых составляющих полноценного раннего детского развития.

Сенсорика служит основой восприятия мира посредство органами чувств, именно она несёт ответственность за первый опыт познания организмом с реальностью. Собственно, благодаря сенсорному развитию ребенок познает окружающую среду: зрительное восприятие, слух, осязание, и именно сенсорное воспитание определяет качество жизни человека и его уровень познаний действительности.

Не стоит занижать значимость развития крупной и мелкой моторики ребёнка. Мелкая и крупная моторика в развитии идут параллельно и обуславливают двигательную активность детского организма. Под моторикой подразумевают последовательность движений, которые в совокупности необходимы для выполнения конкретного физического действия. Основной является крупная моторика (ходьба, наклоны, бег, ползание, умение сидеть), которая включает в себя гораздо более тонкие и сложные движения мелкой (передача предметов из рук в руки, работа при помощи координации глаз и рук, управление мелкими деталями пальцами). Мелкая моторика так же непосредственно связана с интеллектуальным развитием малыша, поэтому очень важно развивать её как можно раньше. Но не надо забывать, что гармоничное развитие ребёнка возможно только при развитии и крупной, и мелкой моторики одновременно, с одинаковым уровнем нагрузки.

Есть смысл заметить, что раннее развитие ребёнка - огромный труд, для этого нужно не только иметь представление - зачем и как это происходит, но и обладать огромным желанием и стремлением помочь своим детям.

Схожі статті:

 • Які є методики раннього розвитку і виховання дітей

  Людські здібності воістину безмежні, дуже важливо виявити їх у ранньому віці. І не просто виявити, а розкрити належним чином. При цьому треба зазначити, що інтелектуальний потенціал кожної дитини...

 • Особливості розвитку дитини 6 років

  Стрімкий розвиток дитини 6 років, вимагає уваги і терпіння батьків. Швидкий розвиток пам'яті, активне прояв своїх здібностей, прояв емоційності, відстоювання своїх інтересів - всі ці риси притама...

 • Вибираємо одяг для дитячого садка

  Коли дитина починає відвідувати дитячий сад, то багато мам задаються питанням про підбір одягу і взуття, щоб убезпечити дитину від переохолодження та хвороб, викликаних ним. Важливу роль відіграє...

 • Правила здорового дитячого сну

  Головне правило здорового дитячого сну – комфортно спати повинно бути не тільки дітям, але й батькам, отже, організація дитячого відпочинку в нічний час – це турбота про здоровий сон всіх членів...

 • Роль гри для розвитку дітей

  Ігри для розвитку дитини важливі як в ранньому, так і в дошкільному віці. Будучи ще зовсім маленьким, дитина пізнає світ і вчиться грати в прості і веселі ігри. Після закінчення часу він поступов...