Загальне недорозвинення мовлення у дітей та його корекція

Загальне недорозвинення мовлення ЗНМ — складні мовні розлади, що супроводжуються порушенням формування змістової сторони (граматика, лексика) і звукової сторони (фонетика).

Причини недорозвитку мовлення у дитини

В якості причин появи ЗНМ у дітей можна виділити:

  • Інтоксикації (токсикоз) жінки під час вагітності.
  • Захворювання ЦНС.
  • Несумісність крові дитини та матері щодо групової приналежності або резус-фактору.
  • Патологія родового періоду.
  • Черепно-мозкові травми, отримані дитиною в перші роки життя.

Крім того ЗНМ у малюка може бути викликано поганими умовами навчання та виховання, психічною депривацією (нездатність задоволення найважливіших життєвих потреб). Досить часто ВОНА виникає в результаті комплексного впливу різних факторів, наприклад, таких як спадкова схильність, несприятлива соціальна середа, органічна недостатність ЦНС.

Характеристика дітей з ОНР

ЗНМ у дітей має різну ступінь вираженості: від абсолютної нездатності об’єднувати слова в цілі фрази до незначних порушень лексико-граматичного і фонетико-фонематичного плану. Розглянемо всі чотири ступені ЗНМ:

1 ступінь мовного недорозвинення відрізняється майже повною відсутністю мови. Дитина використовує деякі дієслова та іменники побутового характеру, звуконаслідувальні комплекси, лепетные слова, неповні лепетные пропозиції зі змазаною і незрозумілою звуковою формою. Особливість дітей з загальним недорозвитком мовлення першого ступеня полягає в тому, що обсяг їх пасивного словника (запас слів, які дитина знає і розуміє) переважає над активним (слова, які дитина використовує у своїй промові). Крім того при вираженні власних думок діти використовують жести і досить виразну міміку, але не розрізняють входять до складу слова звуки. Для них характерне переважання пропозицій з неправильною конструкцією.

2 ступінь мовного недорозвинення характеризується додаванням до лепетным словами і жестами неправильних, але мають постійний характер слів загального вжитку.

Разом з тим дитина з другим рівнем ЗНМ вже здатний розрізняти граматичні форми слів з ударним закінченням. Однак цей процес ще досить нестійкий і недорозвинення мови має виражений характер. Мова дитини відрізняється бідністю, він просто перераховує ті дії і предмети, які безпосередньо ним сприймаються. Причому дитина не звертає особливої уваги на рід, число і відмінок уживаних нею слів. При збігу приголосних він вкорочує слова, міняє місцями звуки, склади. Частки і союзні слова малюком практично не вживаються.

3 ступінь мовного недорозвинення – діти використовують розгорнуту фразову мову, що складається переважно з простих речень. Утруднення викликає розуміння складних граматичних форм і логічних зв’язків (тимчасових, просторових, причинно-наслідкових відносин). Особливість дітей із загальним недорозвиненням промови 3 ступеня полягає в тому, що їх словниковий запас поповнюється: діти використовують практично всі частини мови (іменники та дієслова, в меншій мірі – прикметники та прислівники). Однак вони все ще допускають помилки у вживанні відмінкових закінчень, використанні прийменників, наголосів. При ОНР 3 рівня фонематичні і звукове сприйняття раніше порушено.

4 ступінь мовного недорозвинення. Діти із ЗНМ 4 мірою відчувають специфічні труднощі в повторенні слів зі складним складовим складом, допускають помилки при словоизменении і словообразовании. Словниковий запас у таких дітей досить різноманітний, але вони не завжди точно розуміють значення всіх слів, синонімів і антонімів, приказок, прислів’їв і т. д. В самостійної промови дитини із ЗНМ 4 ступеня важко логічно викладати події, він часто «застряє» на другорядних деталях, пропускає головне і повторює раніше сказане.

Логопедичний обстеження дітей із ЗНМ

На початковому етапі діагностичного обстеження логопед вивчає медичну документацію (результати огляду дитини із ЗНМ педіатром, дитячим неврологом і т. д.), з’ясовує у батьків характерні особливості раннього мовленнєвого розвитку у малюка.

При діагностиці усного мовлення визначається ступінь сформованості різних компонентів мовної системи. Обстеження дитини із ЗНМ починається з аналізу стану зв’язного мовлення – вміння складати розповідь по картинці, переказу, розповіді і т. д. Далі логопед вивчає рівень розвитку граматичних процесів (узгодження частин мови, правильність словозміни та словотворення, побудови речень тощо).

Подальший хід обстеження малюка із ЗНМ включає аналіз звукової сторони мови: моторики і будови мовного апарату, звуконаполняемости слів і складової структури, звуковимови, здатності до фонематическому сприйняття і т. д. Дитині із ЗНМ важливо також пройти діагностику слухомовної пам’яті та інших психічних процесів.

Результатом дослідження стану немовних і мовних процесів у дітей із ЗНМ є висновок логопеда, дає оцінку рівню мовного розвитку, а також клінічній формі мовленнєвого порушення (наприклад, ОНР 2 ступеня).

Оставьте комментарий